İLETİŞİM HATTI 444 3 616
TR | EN
Menu

Şuan Burdasınız:

Kiralama İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

İHALE İLANI

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

1-İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres     :  Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası

Tel          :  0 224 371 50 00/ Dahili : 234

Fax         :  0224 371 50 14

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 45. maddesi ‘’Açık Teklif Usulü’’ hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihale tabloda belirtilen tarih ve saatte Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.

3-İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.

-İhale konusu kiralanacak yere ait ilgili şartnameyi istekliler 200,00-TL bedel karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir. Kiralanacak yere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.

4-TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye konu  taşınmazlar için tabloda belirlenen Geçici Teminat bedelini en geç ihale saatine kadar, Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,

c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.

d-)Kimlik fotokopisi.

e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

i-)Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

6 - EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.

7 -TEKLİFLER BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

8- BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.                   

 

 

                                                          

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDE AÇIK TEKLİF USULÜNCE YAPILACAK İHALE İLANI

SIRA NO

TAŞINMAZ ADRESİ

KULLANIM ALANI

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

3

ADAKÖY MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:2/C   GÜRSU/BURSA

40,00 m2

DÜKKAN

36 AY

1.100,00TL + K.D.V.

(BİN YÜZ LİRA + K.D.V.)

1.188,00TL

(BİN YÜZ SEKSEN SEKİZ LİRA)

13.12.2022

11:00

4

ADAKÖY MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:2/D   GÜRSU/BURSA

63,00 m2

DÜKKAN

36 AY

2.000,00TL + K.D.V

(İKİ BİN LİRA + K.D.V.)

2.160,00TL

(İKİ BİN YÜZ ALTMIŞ LİRA)

13.12.2022

11:20

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.


Diğer Duyurularımız

Gürsu Belediyesi Haberleri - Geri Gürsu Belediyesi Haberleri - İleri