İLETİŞİM HATTI 444 3 616
TR | EN
Menu

Şuan Burdasınız:

5 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ ALIMI

5 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ ALIMI

GÜRSU BELEDİYESİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5 Kalem Muhtelif Gıda Maddeleri Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıları bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/140944

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zafer Mh.Beşevler Cd. N: 5 16580 GÜRSU/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2243715000 - 2243715014

c) Elektronik Posta Adresi

:

seldacanlioglu@gursu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kalem Muhtelif Gıda Maddeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüdür.

c) Teslim tarihi

:

Malların teslimatı gelecek sipariş listeleri üzerine haftalık olarak, idarece belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Sipariş listeleri yükleniciye en az 2 (iki) gün önce bildirilecektir. Gün içerisindeki acil ihtiyaçlar 3 (üç) saat içerisinde temin edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu BURSA

b) Tarihi ve saati

:

08.03.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede yer alan ürünler için;şartnamenin ilgili maddelerinde  belirtilen TS standartları ve şartnamede yazılı olmayan hususlar için Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili Standartlar uygulanacaktır. Bu şartnamede yazılı olmayan hususlar için ihale kapsamında yer alan ürünlerin tamamı,Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni Bölümünde yer alan genel kurallarına uygun olarak üretilmeli ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olmalıdır .Ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak işaretlenmeli, etiketlenmeli ve ambalajlanmalıdır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satın Alma ve İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE ADI İHALE KAYIT NO İHALE USULÜ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 KALEM MUHTELİF GIDA MADDELERİ ALIMI  2022/41944 AÇIK İHALE 8.03.2022 sa:10:00


• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.


Diğer Duyurularımız

Gürsu Belediyesi Haberleri - Geri Gürsu Belediyesi Haberleri - İleri